Förstudie Agenda 2030

I nuläget finns det inga stödmedel kvar i detta paraplyprojekt!

Har er organisation en idé som ni vill utreda förutsättningarna för?

Sök stöd för hållbara förstudiesatsningar för att planera för utveckling av en idé som utvecklar din bygd med koppling till målen för Agenda 2030!

Projektets syfte är att skapa goda förutsättningar för kommande satsningar och/eller projektansökningar inom leaderområdet. Målet med Förstudie Agenda 2030 är att det ska ha genomförts flera förstudier som skall ha bidragit till ökad hållbar utveckling, samverkan och fler aktiviteter i södra Bohuslän. Alla projekt som bedrivs inom Leader Södra Bohuslän ska vara allmännyttiga och en tillgång för Leader Södra Bohuslän.

Vi vill uppmuntra förstudier som utreder förutsättningar för en satsning eller ett projekt som bidrar till hållbara landsbygder idag och för framtiden i södra Bohuslän.

Er insats måste ha ett fokus på att skapa förutsättningar för samarbeten med andra aktörer från offentlig, privat eller ideell sektor och det är möjligt att söka upp till 60 000 kr för ditt förarbete inför en utvecklingssatsning och/eller projektansökan.

Paraplyprojektet ska möjliggöra att sökanden skall kunna göra ett förarbete inför ett en utvecklingssatsning och/eller projektansökan. Det kan bestå av olika insatser beroende på projektets inriktning. Till exempel bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartners, kompetenshöjande insatser som studiebesök, testa en ny produkt, marknadsundersökning etc. Paraplyprojektet kommer bevilja förstudiestöd till idéer som på ett tydligt sätt ska bidra till måluppfyllnad hos något eller några av målen i Agenda 2030 (17 mål, 169 delmål).

Hur går det till att ansöka om en förstudie?

Genom våra paraplyprojekt kan vi erbjuda ett förenklat ansökningsförfarande inom vissa geografiska områden för att få stöd till att genomföra ett projekt med mindre omfattning.

Beslut fattas av vår bedömningskommitté och utbetalningen sker av oss vilket gör att de delarna går snabbare än för ”vanliga” Leaderprojekt. Beslutsmötena hålls löpande när vi har fått in ett eller flera mindre projekt att besluta om.