Godkända delaktiviteter – Göteborgs Södra Skärgård

Äng och blommor
Sökande: Asperö Hembygdsförening
Syftet med delaktiviteten är att genom gemensamt arbete främja biologisk mångfald, öka förståelsen för vikten av att pollinatörer har blommor att tillgå, visa vilka blommor och växter som gynnar pollinatörer, genom detta arbete främja samarbete kring en viktig uppgift och genom detta skapa tillfälle att ha trevligt tillsammans. Detta blir också tillfälle där många olika åldrar kan träffas och utveckla sin ö. Genom att Vägföreningen och Asperö Bys Samfällighet upplåter lämpliga gräsytor till ängsmark, istället för att maskinklippa dem så ska dessa lieslås och på så vis främjas blomningen betydligt på ön.

Utveckling föreningsgård
Sökande: Brännöföreningen
Brännöföreningen vill göra deras föreningsgård både mer tillgänglig och mer attraktiv så den skall nyttjas av fler människor i olika kategorier och vid fler tillfällen – att den helst skall bli en daglig träffpunkt.

Styrsös gemensamma trädgård
Sökande: Maja Jakobsson
Syftet är att undersöka våra möjligheter att gemensamt bidra till att skapa ett hållbart lokalsamhälle som bygger på miljömedvetenhet och ett ekologiskt och cirkulärt förhållningssätt. Det gör vi genom att skapa en gemensam grönsaksodling, främst för att möta samhällets utmaningar kring lokal matförsörjning och ett hållbart kretslopp för näringen i vår jord. Ytterligare ett syfte med projektet är att med Styrsös gemensamma
trädgårdsodling (s.k. community garden) aktivt göra det lätt för människor att komma in i denna gemenskap och delta, oavsett t.ex. förkunskaper.

Vrångö 2020
Sökande: Christina Sjödahl & Ulrika Arnelid Axelsson
Projektet skall erbjuda boende på Vrångö (i första hand) möjlighet att utan kostnad delta i två föreläsningar/workshop som skall ge kunskap om hur vi på olika sätt kan ta till vara på våra resurser.  I samband med föreläsningen anordnar vi event som knyter an till temat.

Anlägga distansminuten på Styrsö
Sökande: Styrsö Bollklubb
Stigfinnarna är en sektion inom Styrsö BK och ska tillsammans med eleverna på Styrsöskolan anlägga en naturstig som ska vara en distansminut 1852 m. Distansminuten kommer att gå ihop med befintliga naturstigar. Distansminuten skall märkas med olika navigations prickar och där vi tillsammans med eleverna skapa platser där man kan stanna till och reflektera över olika saker som beror människan, miljön du är i och hur vi levde förr i tiden.