Blågröna Kustvägar (2017-1184)

Blågröna kustvägar är en förstudie som har utrett förutsättningarna för att skapa en demonstrationsanläggning bestående av elektriskt drivna arbetsbåtar, flytande laddstationer med el från solceller, samt ekonomiskt lönsamma transporter inom personbefordran och frakt. Bränslet utgörs av sol-el, genererad av flytande, autonoma energiplattformar. Projektet vill på sikt skapa ett fossilfritt alternativ till traditionella transporter och utnyttja den resurs som våra vattenvägar utgör. Som ett resultat av förstudien har laddinfrastruktur längs Bohus kusten börjat byggas, samt byggnation av elbåtar har påbörjats. En resultatrapport från projektet finns att läsa på här. De har sökt ca 540 000 kronor i stöd varav Orust kommun går in med resurser till ett värde av ca 40 000 kronor. Föreningen Orust kretsloppsakademi äger projektet. Projektet ligger inom Landsbygdsfonden.

Blågröna Kustvägar