Strategi 2014-2020

Utvecklingsstrategin är styrdokument för Leader Södra Bohuslän. Det formulerar hur vi ska arbeta, våra mål och insatsområden, vilka som berörs och vad som måste uppfyllas för att generera projektmedel, hur organisationen ska se ut och hur programmet ska utvärderas.

Strategin utgår från visionen ”En levande, kreativ och unik del av bohuslän, tillgänglig för alla” och ska arbeta utifrån tre övergripande mål med tillhörande insatsområden:

En kreativ och ekonomiskt hållbar del av bohuslän
Här ingår satsningar som ska bidra till en ekonomiskt hållbar och smart tillväxt i området. Målet fokuserar på två insatsområden: Besöksnäring och Lokal mat och kan innehålla stöd till exempelvis nya arbetstillfällen eller besöksanledningar.

En levande och tillgänglig del av Bohuslän
Gemensamt för satsningar inom detta mål är att de ska bidra till goda förutsättnngar för att kunan bo och leva i området. Målet fokuserar på insatsområdet Lokal service, tillgänglighet och delaktighet och kan innehålla stöd till exempelvis ökad lokal service.

En miljömässigt hållbar del av Bohuslän
Satsningar inom detta mål ska bidra till innovativa lösningar för miljömässig hållbarhet i den lokala utvecklingen. Målet fokuserar på insatsområdet Miljöeffektivisering och kan innehålla stöd till exempelvis nya lokala lösningar för miljömässigt hållbara transporter och energieffektivisering.

Ladda ner dokumentet här